نمونه سوالات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
وبلاگی برای معرفی وب سایت ها و وبلاگ های مفید برای دانلود کت
خواندن مهم است چطور خواندن مهم نیست
وحيدمحمدپور دوشنبه 8 آبان 1391

عنوان :

نمونه سوال كنكور تجربی 84



لینك دانلود سوال :

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/07_konkoor_84_tajrobi_soal.pdf

لینك جواب ها :

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/08_konkoor_84_tajrobi_pasokh.pdf
وحيدمحمدپور دوشنبه 8 آبان 1391

عنوان :

دانلود نمونه سوال كنكور تجربی سال 85



لینك دانلود سوالات :

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/09_konkoor_85_tajrobi_soal.pdf

لینك دانلود جوابها:

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/10_konkoor_85_tajrobi_pasokh.pdf
وحيدمحمدپور دوشنبه 8 آبان 1391


عنوان :

دانلود نمونه سوالات كنكور تجربی سال 86



لینك دانلود سوالات:

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/11_konkoor_86_tajrobi_soal.pdf

لینك دانلود جوابها :

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/12_konkoor_86_tajrobi_pasokh.pdf

وحيدمحمدپور دوشنبه 8 آبان 1391

عنوان :

دانلود نمونه سوالات كنكور تجربی سال 87



لینك دانلود سوالات:

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/13_konkoor_87_tajrobi_soal.pdf

لینك دانلود جواب ها:

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/14_konkoor_87_tajrobi_pasokh.pdf
وحيدمحمدپور دوشنبه 8 آبان 1391


عنوان :

نمونه سوالات كنكور تجربی سال88



لینك دانلود سوالات :

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/15_konkoor_88_tajrobi_soal.pdf

لینك دانلود جوابها :

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/16_konkoor_88_tajrobi_pasokh.pdf

وحيدمحمدپور دوشنبه 8 آبان 1391

عنوان :

دانلود نمونه سوال كنكور تجربی سال 89



لینك دانلود سوالات :

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/17_konkoor_89_tajrobi_soal.pdf

لینك دانلود جوابها :

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/18_konkoor_89_tajrobi_pasokh.pdf
وحيدمحمدپور دوشنبه 8 آبان 1391

عنوان :

دانلود نمونه سوال كنكور تجربی سال 90



لینك دانلود سوالان :

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/19_konkoor_90_tajrobi_soal.pdf

لینك دانلود جوابها:

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/20_konkoor_90_tajrobi_pasokh.pdf
وحيدمحمدپور دوشنبه 8 آبان 1391

عنوان :

دانلود نمونه سوال كنكور تجربی سال 90



لینك دانلود سوالان :

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/19_konkoor_90_tajrobi_soal.pdf

لینك دانلود جوابها:

http://ik.tama.ir/myfolder/11003/files/nemoone_soal/konkoor/tajrobi/20_konkoor_90_tajrobi_pasokh.pdf